Ajuntament de Rocafort
Calendari
Atribucions de l'Alcaldia

Segons l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règimen Local, l'Alcalde és el President de la Corporació i ostenta les següents atribucions:

 • Dirigir el govern i l'administració municipal.
 • Representar l'Ajuntament.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple, de la Junta de Govern Local, i de qualsevol altres òrgans municipals quan així siga establert en  disposició legal o reglamentària, i decidir els empats amb vot de qualitat.
 • Dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i obres municipals.
 • Dictar bans.
 • El desenvolupament de la gestió econòmica d'acord amb el Pressupost aprovat, disposar de despeses dins dels límits de la seua competència, concertar operacions de crèdit (amb determinades limitacions legals), ordenar pagaments i retre comptes.
 • Aprovar l'oferta d'ocupació pública d'acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per als concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no siguen fixes i periòdiques.
 • Acomplir la comandància superior de tot el personal, i acordar el seu nombrament i sancions, inclosa la separació del servei dels funcionaris de la Corporació i el comiat del personal laboral, donat compte al Ple, en aquestos dos últims casos, en la primera sessió que celebre.
 • Exercir la comandància de la Policia Municipal.
 • Les aprovacions dels instruments de desenvolupament del plantejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.
 • L'exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de l'Ajuntament en les matèries de la seua competència, fins i tot quan les haguera delegat en altre òrgan, i, en el seu cas d'urgència, en matèries de la competència del Ple.
 • Adoptar personalment, i baix la seua responsabilitat, en cas de catàstrofe o d'infortunis públics o greu risc dels mateixos, les mides necessàries i adequades donant compte inmediatament al Ple.
 • Sancionar les faltes de desobediència a la seua autoritat o per infracció de les ordenances municipals, llevat dels casos en que eixa facultat estiga atribuïda a altres òrgans.
 • L'aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan siga competent per a la seua contractació o concessió i estiguen previstos en el pressupost.
 • L'otorgament de les licencies, llevat que les lleis sectorials ho atribuisquen expressament al Ple o a la Junta de Govern Local.
 • Ordenar la publicació, execució i fer complir els acords de l'Ajuntament.
 • La resta d'atribucions que expressament li atribuisquen les lleis i aquelles que la legislació de l'Estat o de les comunitats autònomes assignen al municipi i no atribuisquen als altres òrgans municipals.
 • Nombrament dels Tinents d'Alcalde.

L'Alcalde també pot delegar l'exercici de les seues atribucions, llevat les de convocar i presidir les sessions del Ple i de la Junta de Govern Local, decidir els empats amb el vot de qualitat, la concertació d'operacions de crèdit, el comandament superior de tot el personal, la separació del servei dels funcionaris i el comiat del personal laboral, i les referides en diversos paràgrafs d'aquest article.

També podrà delegar en la Junta de Govern Local les aprovacions dels instruments de desenvolupament del plantejament general no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels projectes d'urbanització.

LOPD - © Ajuntament de Rocafort - C/ Carrer del Pou, s/n, 46111 - Rocafort, Valencia - Telf. 96 131 00 62 - Fax. 96 131 05 58
Desenvolupament web: The Bit Makers