Ajuntament de Rocafort
Calendari
Comissions Informatives

 

Segons l'article 123 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals (ROF):

- Les comissions informatives, integrades exclussivament per membres de la corporació, són òrgans sense atribucions resolutòries que tenen per funció l'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagen de ser sotmesos a la decisió de la corporació en Ple i de la Junta de Govern Local quan aquesta actue amb competències delegades pel Ple, excepte quan hagen d'adoptar-se acords declarats urgents.

1. COMISSIÓ INFORMATIVA D'URBANISME, INFRAESTRUCTURES I SERVICIS PÚBLICS

 

2. COMISSIÓ INFORMATIVA D'HISENDA, RÈGIM INTERIOR I SEGURETAT CIUTADANA

 

3. COMISSIÓ INFORMATIVA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I ACCIÓ SOCIAL

 

4. COMISSIÓ INFORMATIVA DE CULTURA, EDUCACIÓ, INFÀNCIA, JOVENTUT I ESPORTS

 

5. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES

 

LOPD - © Ajuntament de Rocafort - C/ Carrer del Pou, s/n, 46111 - Rocafort, Valencia - Telf. 96 131 00 62 - Fax. 96 131 05 58
Desenvolupament web: The Bit Makers